Skrb za okolje

Družba Goodyear Dunlop Sava Tires je zavezana k ohranjanju okolja, varstvu in zdravju sodelavcev, potrošnikov, kupcev in skupnosti. Kot družbeno odgovoren član lokalne skupnosti se zavedamo morebitnih nevarnosti, zato jih poskušamo obvladovati tako, da je naš vpliv na lokalno skupnost čim manjši. Skrb za okolje in zmanjševanje vplivov na okolje sta enakopravno vključena v poslovno strategijo podjetja in v celoten cikel izdelkov, od razvoja pnevmatik do njihove trajne in okolju prijazne odstranitve.

Od leta 1999 ima podjetje uveden Sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001. Za več informacij o ravnanju z okoljem in obsegu sistema se lahko obrnete na public_relations@goodyear.com.

 

Naša prizadevanja za varovanje okolja se kažejo v izboljšanih rezultatih na področju ravnanja z odpadki, topili, vodo, energijo, hrupom in zrakom.

Odpadki

Eden glavnih ciljev tovarne je zmanjševanje količine odpadkov ter njihovo ločeno zbiranje. V zadnjih letih posvečamo veliko pozornosti ločenemu zbiranju odpadkov za predelavo, zato so v podjetju povsod nameščeni koši za ločeno zbiranje papirja, plastenk in folije.

 

K varovanju okolja spodbujamo tudi dobavitelje in tako že več kot 60 odstotkov surovin dobivamo v vračljivi embalaži.

 

V družbi Goodyear Dunlop Sava Tires že od novembra 2007 odpadkov ne odlagamo na deponiji. Vse odpadke, tudi komunalne, oddajamo v predelavo ali sežig kot energent. Ker je odvoz odpadkov v sežig velik strošek, nam je količino odpadkov z načrtnim ločevanjem uspelo od leta 1999 do leta 2017 zmanjšati za 94 odstotkov.

Ravnanje z odpadki
Graf prikazuje ukinitev odlaganja odpadkov na deponije in zvišanje snovne predelave odpadkov (kliknite graf za povečavo).
Specifična količina komunalnih odpadkov
(kg odpadka / t izdelka)

Ravnanje z izrabljenimi pnevmatikami

V letu 2009 je v veljavo stopila Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami, ki uvaja t. i. podaljšano odgovornost proizvajalca. Proizvajalci in prodajalci pnevmatik moramo skladno z Uredbo organizirati in financirati zbiranje in odstranjevanje izrabljenih pnevmatik. Naše podjetje in večji prodajalci pnevmatik na slovenskem trgu so izbrali enega ponudnika in mu podelili status nosilca skupnega načrta. Odvzem odpadnih gum pri serviserjih in komunalnih podjetjih poteka redno celo leto.

Voda

Rečna voda

Z zamenjavo pretočnih odprtih sistemov hlajenja z zaprtimi krožnimi sistemi smo v Goodyear Dunlop Sava Tires porabo rečne vode od leta 1999 do danes zmanjšali za 66 odstotkov.

 

Vsi naši hladilni sistemi so zaprti, kar pomeni, da v sistem dodajamo samo toliko vode, kolikor je izgubimo pri izhlapevanju v hladilnih stolpih in morebitnem puščanju omrežja. Dodajanje sveže rečne vode redno merimo, kar nam omogoča, da pri večjih odstopanjih takoj odkrijemo napako v sistemu in jo tudi hitro odpravimo.

 

S ponovno uporabo kondenzata, ki je že bil v stiku z izdelkom, dosegamo do 30 odstotkov manj dodajanja sveže rečne vode za proizvodnjo pare. S tem prihranimo vodo in energijo.

Specifična poraba rečne vode
(m3 vode/ t izdelkov)

Pitna voda

Načrt, po katerem zmanjšujemo porabo pitne vode, je eden tistih, pri katerih dosegamo najbolj vidne uspehe. Naše glavne dejavnosti so bile usmerjene k ukinitvi uporabe pitne vode za tehnološke namene in zgraditvi novega vodovodnega omrežja s sistematičnim odkrivanjem puščanja. Na glavne porabnike pitne vode smo namestili merilnike pretoka in s tem spodbudili zmanjševanje porabe pitne vode. Vse merilnike v podjetju kontroliramo dnevno, ob odstopanjih pa raziščemo in odpravimo vzroke. Odkrivanje puščanj je nekoliko oteženo, saj je to mogoče izvesti le v času, ko proizvodnja ne obratuje.

 

Od ustanovitve družbe smo porabo pitne vode zmanjšali za 89 odstotkov.

Specifična poraba pitne vode
(m3 vode/ t izdelkov)

Topila

Postopek proizvodnje pnevmatik je včasih zahteval uporabo precejšnjih količin organskih topil, zato smo temu področju namenili veliko pozornosti. Na konfekcijske stroje smo namestili grelce, začeli uporabljati barve na vodni osnovi in uvedli tehnološke spremembe, kar je vse prispevalo k občutnem zmanjšanju uporabe topil. Danes tako porabimo okoli 5 kg topil na mesec. Cilju “nič topil” se s spremembami v tehnologiji proizvodnje avtomobilskih plaščev, z vlaganjem v nove stroje in vsakodnevnim spodbujanjem zaposlenih k načrtni rabi surovin vedno bolj približujemo.

Specifična poraba topil
(kg topila / t izdelkov)

Energija, zrak in hrup

Energija

V Goodyear Dunlop Sava Tires si prizadevamo za čim večjo energetsko učinkovitost. Energetski mediji, ki jih uporabljamo, so zemeljski plin, električna energija in tekoči dušik.

 

V zadnjih letih smo se usmerjali v vsestransko delovanje, povezano z zmanjševanjem porabe toplotne energije: izrabo odpadne toplote, odpravo puščanj ter zatesnjevanjem cevovodov, strojev in stavb.
Z nameščanjem dodatnih merilnikov na porabnikih energije in sistema daljinskega nadzora si prizadevamo proaktivno odkrivati in zmanjševati nepotrebne porabe energije.

 

Porabo energije želimo zmanjšati tudi z ozaveščanjem zaposlenih in optimizacijo proizvodnje. V okviru pododborov za energijo si sodelavci prizadevajo za dnevno varčno rabo energijskih virov (ugašanje luči, spremljanje in ugotavljanje puščanj, varčna raba vode).

Zrak

Pri predelavi gumenih zmesi nastaja značilen vonj, ki ga predvsem zaradi bližine stanovanjske soseske želimo čim bolj nevtralizirati. Zato veliko pozornost namenjamo preprečevanju širjenja vonjav v okolje in zmanjševanju onesnaženja zraka. V letu 2003 smo izboljšali varnostni sistem na zbiralnikih za saje, ki preprečuje njihov izpuh v okolico. Pri proizvodnji nastajajo večje količine prašnih snovi, zato so naše interne zahteve glede emisij prašnih delcev kar desetkrat strožje od zakonsko predpisanih. Redno vzdrževanje filtrirnih sistemov nam zagotavlja dobre rezultate, kar dokazujejo tudi vsakoletne meritve.

 

Hrup

Zaradi pozornosti, ki jo posvečamo sožitju podjetja z okoljem, neprestano stremimo k zmanjševanju hrupa na najnižjo mogočo raven. Raven hrupa redno preverjamo s pomočjo neodvisnih in internih meritev. Načrtno tudi zamenjujemo hrupna transportna sredstva z manj hrupnimi, v bližini sosedov pa smo omejili vožnjo v večernem in nočnem času.