Goodyear poroča o rekordnem dobičku v četrtem četrtletju in celoletnih rezultatih leta 2015 in napoveduje povečan program odkupa delnic

AKRON, ZDA, 9. februar 2016 – Družba Goodyear Tire & Rubber je v letu 2015 dosegla čisti dobiček v višini 307 milijonov dolarjev, poslovni dobiček regij pa je presegel 2 milijardi dolarjev. V lanskem letu je bilo prodanih 3 odstotke več pnevmatik kot v letu prej, medtem ko je bilo v četrtem četrtletju prodanih 7 odstotkov več pnevmatik, kot v istem obdobju leto prej. Celoletni denarni tok iz poslovanja znaša 1,7 milijarde dolarjev. Družba je dekonsolidirala venezuelsko podružnico in zabeležila enkratni strošek. Družba je odobrila povečan odkup delnic s 650 milijonov dolarjev na 1,1 milijarde dolarjev.

 

„Zelo me veselijo naši izjemni rezultati, saj smo dosegli 18-odstotno rast celoletnega poslovnega dobička in pri tem prvič v svoji 117-letni zgodovini presegli 2 milijardi dolarjev,“ je dejal Richard J. Kramer, predsednik in izvršni direktor družbe. „Naš uspeh nam je omogočil, da izvršujemo vse vidike našega načrta razporeditve kapitala in pri tem prinašamo dolgoročno vrednost delničarjem.“

 

„Dobiček v četrtem četrtletju je v regiji Severni Ameriki poskočil za 16 odstotkov, v regiji Azija-Pacifik pa za 20 odstotkov, oba dosežka sta rekordna. Dobički so v regiji Evropa, Bližnji vzhod in Afrika v tem četrtletju okrevali kljub zahtevnim razmeram,“ je dodal.

 

„Naši rekordni rezultati so odraz močnega povpraševanja po pnevmatikah korporacije Goodyear z visoko dodano vrednostjo in naše usmerjenosti, da zajamemo njihovo vrednost na na trgu,“ je nadaljeval Kramer.

 

Kramer je še dodal, da kljub gospodarski negotovosti, ki bo vztrajala tudi v letu 2016, ostajajo zavezani svojemu cilju, da dosežejo 10 do 15 odstotno rast poslovnega dobička iz tekočega poslovanja. Po dekonsolidaciji venezuelske podružnice ima družba cilj povečati rekorden poslovni dobiček regij z 2,1 milijarde dolarjev na 2,2 milijarde dolarjev v letu 2016.

 

Prodaja družbe Goodyear je v četrtem četrtletju leta 2015 padla na 4,1 milijarde dolarjev iz 4,4 milijarde dolarjev v enakem obdobju leto prej. Na prodajo je vplivala neugodna menjava valut v višini 339 milijonov dolarjev.

 

Prodanih je bilo 42,1 milijona pnevmatik, kar je 7-odstotno zvišanje glede na leto 2014, delno tudi zaradi prevzema družbe Nippon Goodyear Ltd. (NGY) na Japonskem. Obseg prodaje pnevmatik za nadomestno vgradnjo je v lanskem letu narasel za 9 odstotkov. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo se je povečal za 2 odstotka.

 

Družba je v četrtem četrtletju leta 2015 izkazala poslovni dobiček regij v višini 476 milijonov dolarjev, kar je 33-odstotno zvišanje glede na enako obdobje prejšnjega leta. Višji poslovni dobiček regij je rezultat skupnega učinka ugodnih cen/vrednosti surovin in večjega obsega prodaje, kar so delno izravnali stroški inflacije in neugodna menjava tujih valut.

 

Na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel (GAAP) je čista izguba družbe Goodyear za delničarje v četrtem četrtletju leta 2015 znašala 380 milijonov dolarjev (1,42 dolarja na delnico). Brez nekaterih pomembnih postavk, zlasti dekonsolidacije venezuelske podružnice, je prilagojeni čisti dobiček znašal 257 milijonov dolarjev (93 centov na delnico).

 

Družba Goodyear je imela boljšo celoletno efektivno davčno stopnjo od navodil družbe, spodbudila pa jo je nižja stopnja od pričakovane v četrtem četrtletju. Na prilagojeni čisti dobiček v četrtem četrtletju leta 2015 je vplival 28 milijonski odhodek za davek v ZDA po sprostitvi iz naslova prevrednotenja davčnih sredstev družbe v letu 2014 v višini 2,2 milijarde dolarjev. Ta višji odhodek za davek je več kot izravnalo priznanje 55 milijonov dolarjev (20 centov na delnico) odbitka iz naslova tujih davkov in davčnega odbitka za razvoj v ZDA zaradi zakonodajnih ukrepov decembra 2015. Skupaj je na prilagojeni čisti dobiček vplivala davčna olajšava v ZDA v neto vrednosti 27 milijonov dolarjev (10 centov na delnico) v četrtem četrtletju. Družba zaradi davčnih odbitkov in predhodno prenesenih davčnih izgub pričakuje, da ji do leta 2020 v ZDA ne bo treba plačati večjih davkov na dohodek.

 

Na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel je čisti dobiček družbe Goodyear za delničarje v četrtem četrtletju leta 2014 znašal 2,1 milijarde dolarjev (7,68 dolarja na delnico). Brez nekaterih pomembnih postavk, zlasti prevrednotenja davčnih sredstev v ZDA, je prilagojeni čisti dobiček znašal 166 milijonov dolarjev (59 centov na delnico).

Celoletni rezultati

Prodaja družbe Goodyear je v letu 2015 znašala 16,4 milijarde dolarjev v primerjavi z letom 2014, ko je znašala 18,1 milijarde dolarjev. Na prodajo je vplivala neugodna menjava valut v višini 1,6 milijarde dolarjev.

 

V letu 2015 je bilo prodanih 166,2 milijona pnevmatik, kar je 3-odstotno zvišanje glede na leto 2014, delno tudi zaradi prevzema družbe NGY na Japonskem. Odprema pnevmatik za nadomestno vgradnjo se je povečala za 2 odstotka. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo se je povečal za 3 odstotke.

 

Poslovni dobiček regij je znašal 2 milijardi dolarjev, kar je 18 odstotkov več kot leto prej. V primerjavi s prejšnjim letom je povečanje rezultat skupnega učinka ugodnih cen/vrednosti surovin in večjega obsega prodaje, kar so delno izravnali stroški inflacije in neugodna menjava tujih valut.

 

Na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel je čisti dobiček družbe Goodyear za navadne delničarje v letu 2015 znašal 307 milijonov dolarjev (1,12 dolarja na delnico). Brez nekaterih pomembnih postavk, zlasti dekonsolidacije venezuelske podružnice, je prilagojeni čisti dobiček znašal 906 milijonov dolarjev (3,32 dolarja na delnico).

 

Na celoletni prilagojeni čisti dobiček leta 2015 je vplival tudi 165 milijonski (60 centov na delnico) odhodek za davek v ZDA po sprostitvi iz naslova prevrednotenja davčnih sredstev družbe.

 

Na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel je čisti dobiček za navadne delničarje v letu 2014 znašal 2,4 milijarde dolarjev (8,78 dolarja na delnico). Brez nekaterih pomembnih postavk, zlasti sprostitve iz naslova prevrednotenja davčnih sredstev družbe, je prilagojeni čisti dobiček znašal 790 milijonov dolarjev (2,83 dolarja na delnico).

 

Poslovni rezultati regije Evropa, Bližnji vzhod in Afrika

Četrto četrtletje 12 mesecev
(v milijonih) 2015 2014 2015 2014
Število enot pnevmatik 14,2 12,8 61,1 60,5
Prodaja 1.191 USD 1.306 USD 5.115 USD 6.180 USD
Poslovni dobiček regije 100 30 435 438
Marža iz poslovanja 4,8 % 2,3 % 8,5 % 7,1 %

 

Kljub temu, da je bilo v četrtem četrtletju v regiji Evropa, Bližnji vzhod in Afrika prodanih 11 odstotkov več enot pnevmatik, je prodaja padla za 9 odstotkov, predvsem zaradi neugodne menjave tujih valut. Obseg prodaje pnevmatik za nadomestno vgradnjo se je povečal za dvanajst odstotkov, obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo pa se je povečal za deset odstotkov. V četrtem četrtletju leta 2015 je poslovni dobiček te regije znašal 100 milijonov dolarjev, kar je za 70 milijonov več kot prejšnje leto. Pretežni razlog za ta porast je v večjem številu enot pnevmatik, delno pa v neugodni menjavi valut.

 

Finančni cilji za leto 2016

Finančni cilji družbe za leto 2016 so:

  • od 10 do 15 odstotna rast poslovnega dobička regij iz tekočega poslovanja (brez Venezuele),
  • pozitivni denarni tok iz poslovanja in
  • od 2 do 2,1-kratno razmerje prilagojenega dolga in EBITDAP ob koncu leta.

 

Dividende

Vezano na poslovanje v tretjem kvartalu lanskega leta je družba 1. decembra 2015 izplačala sedem centov četrtletne dividende na delnico. Vodstvo družbe je odločilo, da se 1. marca 2016 izplača četrtletno dividendo za uspešno poslovanje v četrtem četrtletju 2015 v višini sedem centov na delnico vsem delničarjem, ki so registrirani na dan 1. februarja 2016.

 

Kot del predhodno napovedanega programa odkupa delnic v višini 450 milijonov dolarjev je družba v četrtem četrtletju odkupila 3 milijone navadnih delnic v višini 100 milijonov dolarjev.

 

Vodstvo družbe je 4. februarja 2016 odobrilo 650 milijonsko povečanje v programu odkupa delnic, kar v celoti znaša 1,1 milijarde dolarjev.

Goodyearov rekorden dosežek je povzročil znatno povečanje vrednosti tečajev delnic v obdobju treh let, ki se je končalo 31. decembra 2015. Skupni donos delničarjem družbe je v tem obdobju znašal skoraj 175 odstotkov, kar ga postavlja v 94. percentil S & P 500 in na mesto najvišje uvrščenega proizvajalca iz avtomobilske industrije.

 

 

Opomba:
Zgoraj navedeno besedilo je slovenski prevod angleškega sporočila za javnost. V primeru razhajanj med angleškim originalom in prevodom prevlada besedilo v angleščini. Originalna angleška verzija te izjave za javnost je na voljo na spletni strani družbe Goodyear: www.goodyear.com/corporate.

 

 

Več informacij:

Simona Dijak 
Vodja komunikacij
Goodyear Dunlop Sava Tires. d.o.o.
T: +386 (0)4207 7026
simona_dijak@goodyear.com

09. februarja 2016