Goodyear poroča o rezultatih zadnjega četrtletja leta 2019 in celotnega leta 2019

AKRON, Ohio, ZDA, 11. 2. 2020 – Družba Goodyear Tire & Rubber Company je danes sporočila poslovne rezultate zadnjega četrtletja leta 2019 in celotnega leta 2019. Skupni letni denarni tok iz poslovanja v višini 1,2 milijarde USD, ki predstavlja 32-odstotno povečanje v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta, je odraz boljših rezultatov na področju obratnega kapitala. Rast obsega svetovne prodaje pnevmatik za nadomestno vgradnjo v zadnjem četrtletju je bila višja od rasti v panogi. Rast svetovne odpreme pnevmatik za tovorna vozila je v letu 2019 presegla rast v panogi.

“Na ameriškem trgu je stanje ostalo večinoma stabilno, naša prodaja nadomestnih potniških in tovornih pnevmatik je zabeležila izjemno dobre rezultate, kar je omogočila naša močna blagovna znamka, uvajanje novih izdelkov in ukrepi za preoblikovanje in uskladitev naše distribucije,” je povedal Richard J. Kramer, predsednik uprave, izvršni direktor in predsednik družbe. “Prav tako smo v drugi polovici leta dosegli solidno rast v segmentu nadomestnih potniških pnevmatik tako na Kitajskem kot v Braziliji,” je še dodal.

 

“Še naprej se soočamo z izzivi na globalni ravni, vključno s trendi recesije na področju povpraševanja na številnih mednarodnih trgih. Na omenjene izzive smo se odzvali z osredotočanjem na nadaljnje izboljšanje stroškovne strukture in upravljanjem obratnega kapitala, pri tem pa nadaljevali z osredotočanjem na zmožnosti omogočanja mobilnosti, tako danes kot v prihodnosti,” je povedal Kramer.

 

Čisti prihodki od prodaje družbe Goodyear so v zadnjem četrtletju leta 2019 dosegli 3,7 milijarde ameriških dolarjev, kar predstavlja 4-odstotno znižanje glede na leto poprej, pri čemer je padec mogoče pripisati predvsem manjšemu obsegu prodaje in neugodnim menjalnim tečajem, kar smo delno nadomestili z višjimi cenami in izboljšano strukturo prodajnega programa.

 

Prodaja pnevmatik je znašala skupaj 39,6 milijona enot, kar je 2-odstotno znižanje glede na leto 2018. Prodaja pnevmatik za prvo vgradnjo je zaradi manjšega obsega proizvodnje vozil na svetovni ravni padla za 10 odstotkov. Odprema nadomestnih pnevmatik se je rahlo povečala.

 

Čista izguba družbe Goodyear je v zadnjem četrtletju leta 2019 znašala 392 milijonov ameriških dolarjev (1,68 ameriškega dolarja na delnico), pri čemer je leto poprej družba zabeležila čisti dobiček v višini 110 milijonov ameriških dolarjev (0,47 ameriškega dolarja na delnico). Na znižanje so vplivale izredne davčne prilagoditve v višini 380 milijonov ameriških dolarjev v zadnjem četrtletju 2019, vključno z nedenarno obveznostjo v višini 334 milijonov ameriških dolarjev, ki je bila povezana s predčasnim plačilom dohodka iz licenc v ZDA iz naslova prodaje evropskih licenčnin za naslednjih dvanajst let našemu podjetju iz Luksemburga ter stroškov racionalizacije v višini 77 milijonov ameriških dolarjev. Prilagojeni čisti dobiček v zadnjem četrtletju leta 2019 je znašal 45 milijonov ameriških dolarjev (19 centov na delnico) in se je zmanjšal glede na leto 2018, ko je znašal 120 milijonov ameriških dolarjev (51 centov na delnico). Vrednosti dobička na delnico so predstavljene v obliki popravljenega čistega dobička na delnico.

 

Družba je sporočila, da je poslovni dobiček v zadnjem četrtletju leta 2019 znašal 242 milijonov ameriških dolarjev in je padel glede na leto poprej, ko je znašal 307 milijonov ameriških dolarjev. Znižanje je predvsem posledica znižanja za nas ugodnih posrednih davčnih poravnav v Braziliji, nižje stopnje izkoriščenosti proizvodnih kapacitet in manjšega obsega prodaje.

Celoletni rezultati globalno

 

Čista prihodki od prodaje družbe Goodyear so v letu 2019 dosegli 14,7 milijarde ameriških dolarjev, kar predstavlja 5-odstotno znižanje glede na leto poprej, pri čemer je padec mogoče pripisati neugodnim menjalnim tečajem, manjšemu obsegu prodaje in manjši prodaji kemikalij tretjim.Te dejavnike smo delno nadomestili z višjimi cenami in izboljšano strukturo prodajnega programa.

 

Skupna prodaja enot pnevmatik je znašala 155,3 milijona ameriških dolarjev, kar je 2-odstotno znižanje glede na leto 2018. Prodaja pnevmatik za prvo vgradnjo je predvsem zaradi manjšega obsega proizvodnje vozil na svetovni ravni padla za 8 odstotkov. Odprema nadomestnih pnevmatik je ostala tako rekoč na isti ravni.

 

Čista izguba družbe Goodyear je v letu 2019 znašala 311 milijonov ameriških dolarjev (1,33 ameriškega dolarja na delnico), pri čemer je leto poprej družba zabeležila čisti dobiček v višini 693 milijonov ameriških dolarjev (2,89 ameriškega dolarja na delnico). V letu 2019 se je pojavilo več pomembnih postavk, pri čemer so bile najpomembnejše izredne davčne prilagoditve v višini 386 milijonov ameriških dolarjev in stroški racionalizacije v višini 205 milijonov ameriških dolarjev, ki so se v prvi vrsti nanašali na predhodno objavljen načrt za posodobitev dveh obratov za proizvodnjo pnevmatik v Nemčiji ter načrt o zmanjšanju proizvodnje pnevmatik v tržnih segmentih, ki nazadujejo in dosegajo nižje dobičke, in sicer v našem proizvodnem obratu v mestu Gadsden v zvezni državi Alabama, ZDA. Čisti dobiček družbe Goodyear v letu 2018 je vključeval čisti prihodek v višini 272 milijonov ameriških dolarjev iz naslova posla TireHub, in sicer brez stroškov transakcije. Celoletni prilagojeni čisti dobiček leta 2019 je znašal 253 milijonov ameriških dolarjev (1,08 ameriškega dolarja na delnico), pri čemer je leto poprej družba zabeležila prilagojeni čisti dobiček v višini 555 milijonov ameriških dolarjev (2,32 ameriškega dolarja na delnico). Zneski na delnico so popravljeni.

 

Družba je sporočila, da je poslovni dobiček v letu 2019 znašal 945 milijonov ameriških dolarjev in je padel glede na leto poprej, ko je znašal 1.274 milijonov ameriških dolarjev. Znižanje je predvsem posledica višjih stroškov surovin in manjših obsegov prodaje, znižanja za nas ugodnih posrednih davčnih poravnav v Braziliji in neugodnih menjalnih tečajev, ki smo jih delno nadomestili z višjimi cenami in izboljšano strukturo prodajnega programa.

Poslovni rezultati regije Evropa, Bližnji vzhod in Afrika

(v milijonih ameriških dolarjev)

Četrto četrtletje 2019

Četrto četrtletje 2018

Dvanajst mesecev 2019

Dvanajst mesecev 2018

Število enot pnevmatik

13,0

13,7

55,1

57,8

Čisti prihodki od prodaje

$ 1.141

$ 1.210

$ 4.708

$ 5.090

Poslovni dobiček

38

74

202

363

Marža iz poslovanja regij

3,30%

6,10%

4,30%

7,10%

Prodaja v regiji Evropa, Bližnji vzhod in Afrika v zadnjem četrtletju leta 2019 se je glede na leto poprej zmanjšala za 6 % na 1,1 milijarde ameriških dolarjev, kar v prvi vrsti pripisujemo manjšemu obsegu prodaje in neugodnim menjalnim tečajem, ki smo jih delno nadomestili z višjimi cenami in izboljšano strukturo prodajnega programa. Prodaja enot pnevmatik je padla za 4 odstotke. Odprema nadomestnih pnevmatik je padla za 2%, glavni razlog pa je bilo zmanjšanje povpraševanja v panogi, zlasti v segmentu zimskih pnevmatik. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo je zaradi manjše proizvodnje avtomobilov in strateških odločitev glede vgradnje padel za 12 odstotkov.

 

Poslovni dobiček v zadnjem četrtletju leta 2019 v višini 38 milijonov ameriških dolarjev se je v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta znižal za 49 odstotkov, razlogi za to pa so bili zmanjšan obseg prodaje in višji stroški pretvarjanja.

Opomba: Zgoraj navedeno besedilo je skrajšani slovenski prevod angleškega sporočila za javnost. V primeru razhajanj med angleškim izvirnikom in prevodom prevlada besedilo v angleščini. Originalna angleška različica te izjave za javnost je na voljo na spletni strani družbe Goodyear: www.goodyear.com/corporate.

Več informacij:

Simona Dijak
vodja komunikacij
Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o.
T: +386 (0)4207 7026
simona_dijak@goodyear.com

11. februarja 2020