Goodyear poroča o rezultatih zadnjega četrtletja leta 2020 in celotnega leta 2020

AKRON, Ohio, ZDA, 9. 2. 2021 – Družba Goodyear Tire & Rubber Company je danes sporočila poslovne rezultate zadnjega četrtletja in celotnega leta 2020.

»Leto, polno izzivov, smo zaključili z dobrimi rezultati,« je povedal predsednik družbe in izvršni direktor Richard J. Kramer. »Odločni, da zmagamo s svojimi izdelki na trgu, in z neomajnim osredotočanjem na stroške in denarna sredstva smo leto zaključili s pozitivno noto.«

 

»V leto 2021 vstopamo z velikim zagonom. Naša prodaja tovornih pnevmatik je še vedno višja od prodaje v panogi, prodaja pnevmatik za osebna vozila se krepi, poleg tega pa že vidimo koristi svojega močnega prodajnega kanala pri prvi vgradnji. Prepričan sem, da smo na pravi poti in bomo tako lahko izkoristili okrepljene dejavnike v panogi v letu 2021,« je dodal Kramer.

 

Čisti prihodki od prodaje v zadnjem četrtletju 2021 so znašali 3,7 milijarde ameriških dolarjev, kar je 2 odstotka manj kot v letu poprej. Znižanje je posledica manjših količin in neugodnih tečajev. Te dejavnike smo delno nadomestili z višjimi cenami in izboljšano strukturo prodajnega programa.

 

Prodaja pnevmatik je skupaj znašala 37,7 milijona enot, kar je 5 odstotkov manj kot v istem obdobju prejšnjega leta. Na povpraševanje v panogi v obravnavanem četrtletju je vplivalo nadaljevanje motenj v gospodarstvu zaradi pandemije bolezni Covid-19. Odprema nadomestnih pnevmatik je padla za 7 odstotkov, kar je posledica vpliva manjšega povpraševanja potrošnikov ter Goodyearovih ukrepov za uskladitev evropske distribucije. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo se je povečal za 3 odstotke zaradi večjega tržnega deleža v Severni, Srednji in Južni Ameriki ter v regiji EMEA (Evropa, Bližnji vzhod in Afrika).

Družba Goodyear je v zadnjem četrtletju 2020 ustvarila čisti dobiček v višini 63 milijonov ameriških dolarjev (27 centov na delnico), v prejšnjem letu pa čisto izgubo v višini 392 milijonov ameriških dolarjev (1,68 dolarja na delnico). Prilagojen čisti dobiček v zadnjem četrtletju leta 2020 je znašal 103 milijone ameriških dolarjev (44 centov na delnico), v letu 2019 pa je znašal 45 milijonov ameriških dolarjev (19 centov na delnico). Vrednosti dobička na delnico so predstavljene v obliki popravljenega čistega dobička na delnico.

 

Družba je sporočila, da je poslovni dobiček v zadnjem četrtletju leta 2020 znašal 302 milijona ameriških dolarjev, kar je 60 milijonov ameriških dolarjev več glede na leto poprej. Povečanje je v prvi vrsti odraz ukrepov za doseganje prihrankov pri stroških, vključno s tekočimi načrti racionalizacije, nižjimi stroški surovin, enkratnimi koristmi iz naslova pravne poravnave ter zaradi višjih cen in izboljšane strukture prodajnega programa. Pozitivne vplive sta delno izničila manjšo obseg prodaje in vpliv znižanja izkoriščenosti tovarniških kapacitet.

Celoletni rezultati

 

Čisti prihodki od prodaje so v letu 2020 znašali 12,3 milijarde ameriških dolarjev, kar je 16 odstotkov manj kot v letu poprej. Znižanje je posledica manjšega obsega prodaje, manjšega obsega prodaje drugih družb na področju pnevmatik ter neugodni menjalni tečaji. Te dejavnike smo delno nadomestili z višjimi cenami in izboljšano strukturo prodajnega programa.

 

Prodaja pnevmatik je skupaj znašala 126,0 milijonov enot, kar je 19 odstotkov manj kot leta 2019. Na povpraševanje v panogi so vplivale motnje v gospodarstvu zaradi pandemije bolezni Covid-19, zlasti v prvi polovici leta 2020. Odprema nadomestnih pnevmatik se je zmanjšala za 17 odstotkov, kot posledica manjšega povpraševanja v panogi. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo je zaradi manjše svetovne proizvodnje avtomobilov padel za 23 odstotkov.

 

Čista izguba družbe Goodyear je znašala 1,3 milijarde ameriških dolarjev (5,35 ameriškega dolarja na delnico), pri čemer je leto poprej znašala 311 milijonov ameriških dolarjev (1,33 ameriškega dolarja na delnico). V letu 2020 je bilo več pomembnih poslovnih dogodkov, kar pred obdavčitvijo vključuje računovodski strošek v višini 295 milijonov ameriških dolarjev, povezan s popravkom vrednosti določenih odloženih terjatev za davek iz naslova davčnega dobropisa v tujini, računovodski odpis v višini 182 milijonov ameriških dolarjev za zmanjšanje knjigovodske vrednosti dobrega imena družbe v regiji EMEA, računovodski odpis v višini 148 milijonov ameriških dolarjev za zmanjšanje knjigovodske vrednosti kapitalskega deleža v družbi TireHub in strošek racionalizacije v višini 159 milijonov ameriških dolarjev, ki je povezan predvsem z zapiranjem proizvodnega obrata v mestu Gadsden v ameriški zvezni državi Alabama. Čista izguba družbe Goodyear v letu 2019 je vključevala izredne davčne izravnave v višini 386 milijonov ameriških dolarjev ter stroške racionalizacije pred obdavčitvijo v višini 205 milijonov ameriških dolarjev, ki so zlasti povezani z načrtom za modernizacijo dveh obratov za proizvodnjo pnevmatik v Nemčiji ter načrtom za zmanjšanje proizvodnje pnevmatik za segmente pnevmatik z manjšo dodano vrednostjo v proizvodnem obratu v mestu Gadsden v ameriški zvezni državi Alabama. Celoletna prilagojena čista izguba v letu 2020 je znašala 448 milijonov ameriških dolarjev (1,91 ameriškega dolarja na delnico), medtem ko smo v letu 2019 ustvarili za 253 milijonov ameriških dolarjev prilagojenega čistega dobička (1,08 ameriškega dolarja na delnico). Vrednosti dobička na delnico so predstavljene v obliki popravljenega čistega dobička na delnico.

 

Družba je sporočila, da je poslovna izguba v letu 2020 znašala 14 milijonov ameriških dolarjev, kar je 959 milijonov ameriških dolarjev manj glede na leto poprej. Znižanje je predvsem posledica manjšega obsea prodaje, nižje izkoriščenosti tovarniških kapacitet ter nižjih dobičkov iz drugih s pnevmatikami povezanih družb. Te dejavnike so delno nadomestile koristi ukrepov za prihranke na področju stroškov, vključno s tekočimi načrti racionalizacije in nižjimi administrativnimi in splošnimi stroški, ki so rezultat zmanjšanja na področju plač ter stroškov oglaševanja.

Poslovni rezultati regije Evropa, Bližnji vzhod in Afrika

(v milijonih)

Četrto četrtletje 2020

Četrto četrtletje 2019

Dvanajst mesecev 2020

Dvanajst mesecev 2019

Število enot pnevmatik

12,4

13,0

44,5

55,1

Čisti prihodki od prodaje

$ 1.193

$ 1.141

$ 4.020

$ 4.708

Poslovni dobiček (izguba)

69

38

(72)

202

Segmentna marža iz poslovanja

5,80%

3,30%

(1,80%)

4,30%

Čisti prihodki od prodaje v regiji Evropa, Bližnji vzhod in Afrika v zadnjem četrtletju leta 2020 so se glede na leto poprej povečali za 5 odstotkov na 1,2 milijarde ameriških dolarjev, kar pripisujemo višjim cenam in izboljšani strukturi prodajnega programa, negativni vpliv pa je prinesel manjši obseg prodaje. Prodaja enot pnevmatik je padla za 5 odstotkov. Odprema nadomestnih pnevmatik je padla za 11 odstotkov, glavni razlog pa je bilo zmanjšanje povpraševanja v panogi in načrtovan vpliv predhodno napovedanih načrtov družbe za prilagoditev distribucije v Evropi. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo se je povečal za 16 odstotkov, kar je odraz višjega tržnega deleža zahvaljujoč začetku trženja novih namestitev.

 

Poslovni dobiček v zadnjem četrtletju leta 2020 v višini 69 milijonov ameriških dolarjev predstavlja rast v višini 31 milijonov ameriških dolarjev v primerjavi z enakim obdobjem v letu poprej, razlog pa so bili nižji stroški surovin, višje cene in izboljšana struktura prodajnega programa ter koristi ukrepov za prihranke pri stroških, delno pa sta ga zmanjšala manjši obseg prodaje in nižja izkoriščenost tovarniških kapacitet.

Denarni tok in likvidnost

 

Družba je v zadnjem četrtletju ustvarila močen denarni tok, kar je odraz dobrih rezultatov pri obratnih sredstvih, osredotočenosti na obvladovanje stroškov ter višjih dobičkov. Denarna sredstva iz naslova poslovanja so skupaj znašala 1,4 milijarde ameriških dolarjev, kar je nekoliko več glede na že dobre rezultate v letu poprej. Investicijski izdatki v višini 160 milijonov ameriških dolarjev so bili za 49 milijonov ameriških dolarjev nižji kot v letu 2019. Denarni tokovi iz celoletnega poslovanja so znašali 1,1 milijarde ameriških dolarjev, investicijski izdatki pa 647 milijonov ameriških dolarjev.

 

Od 31. 12. 2020 je skupna likvidnost družbe znašala 5,4 milijarde ameriških dolarjev, vključno z denarjem in denarnimi ustrezniki v višini 1,5 milijarde ameriških dolarjev, medtem ko je skupna likvidnost 31. 12. 2019 znašala 4,5 milijarde ameriških dolarjev.

Opomba: Zgoraj navedeno besedilo je skrajšani slovenski prevod angleškega sporočila za javnost. V primeru razhajanj med angleškim izvirnikom in prevodom prevlada besedilo v angleščini. Originalna angleška različica te izjave za javnost je na voljo na spletni strani družbe Goodyear: www.goodyear.com/corporate.

Več informacij:

Simona Dijak
vodja komunikacij
Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o.
T: +386 (0)4207 7026
simona_dijak@goodyear.com

09. februarja 2021