Goodyear sporoča rezultate za zadnje četrtletje in celotno leto 2021

AKRON, Ohio, ZDA, 11. februar 2022 – Družba Goodyear Tire & Rubber je danes sporočila rezultate za četrto četrtletje in celotno leto 2021.

»Ustvarili smo najvišje prihodke v četrtem četrtletju v skoraj desetih letih, po naših izdelkih je še vedno veliko povpraševanje in dosegli smo višje prodajne cene,« je dejal Richard J. Kramer, predsednik in izvršni direktor družbe. »Skupaj s Cooper Tire je bil poslovni dobiček regij, prilagojen za priključitev, znatno višji kot lani in je za skoraj 60 % presegel poslovni dobiček, dosežen v zadnjem četrtletju 2019.«

 

»V prihodnosti pričakujemo, da se bodo v naslednjih nekaj četrtletjih inflacijski pritiski nadaljevali. Ostajamo osredotočeni na izvajanje strategij za zajemanje vrednosti na trgu in obvladovanje stroškov,« je dodal Kramer.

 

»Zadovoljni smo z dinamiko integracije podjetja Cooper Tire in še naprej uspešno napredujemo v smeri okrepljenih sinergijskih ciljev, ki smo jih sporočili novembra,« je še povedal Kramer. »Prepričan sem, da smo poslovanje zastavili tako, da bomo dolgoročno zagotovili močno rast prodaje in prihodkov.«

 

Čisti prihodki od prodaje družbe Goodyear so v četrtem četrtletju leta 2021 znašali 5,1 milijarde ameriških dolarjev, kar je 38 % več kot v enakem obdobju leto prej. Povečanje je med drugim posledica priključitve podjetja Cooper Tire, izboljšanja strukture prodajnega programa, večjega obsega prodanih pnevmatik in porasta prodaje drugih poslovnih področij, povezanih s pnevmatikami.

 

Prodaja pnevmatik je znašala skupaj 48,6 milijona enot in se je povečala za 29 % glede na leto prej. Prodaja nadomestnih pnevmatik je zabeležila 39-odstotno povečanje, kar odraža obseg prodaje Cooper Tire in povečanje tržnega deleža. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo je padel za 1 % zaradi manjše proizvodnje vozil, kjer je bilo še vedno čutiti vpliv pomanjkanja komponent in materialov, delno izravnavo pa smo dosegli s povečanjem tržnega deleža osnovnega poslovanja družbe Goodyear.

 

Čisti dobiček družbe Goodyear v četrtem četrtletju 2021 je znašal 553 milijonov ameriških dolarjev (1,93 dolarja na delnico), medtem ko je pred letom dni znašal 63 milijonov ameriških dolarjev (27 centov na delnico). V obdobju je bilo več pomembnih postavk, vključno s čistim nedenarnim dobičkom v višini 379 milijonov ameriških dolarjev, povezanim z ločenimi postavkami davka od dohodka, kot posledico zmanjšanja popravkov vrednosti nekaterih odloženih terjatev za davek v ZDA v višini 325 milijonov ameriških dolarjev za odbitke tujega davka. Zmanjšani popravek vrednosti je izhajal iz prihodkov in sinergij podjetja Cooper Tire v ZDA ter ukrepov davčnega načrtovanja.

 

Druge pomembne postavke pred obdavčitvijo so vključevale dobiček v višini 20 milijonov ameriških dolarjev v zvezi s spremembo tarifne stopnje, poplačilo zavarovanja v višini 10 milijonov ameriških dolarjev, čisti dobiček v višini 10 milijonov ameriških dolarjev v zvezi s prodajo premoženja, stroške poravnave pokojnin v višini 13 milijonov ameriških dolarjev in odhodke za racionalizacijo v višini 12 milijonov ameriških dolarjev.

 

Prilagojeni čisti dobiček v četrtem četrtletju leta 2021 je znašal 162 milijonov ameriških dolarjev (57 centov na delnico), medtem ko je v enakem obdobju leto pred tem znašal 103 milijone ameriških dolarjev (44 centov na delnico). Vrednosti posameznih delnic so predstavljene v obliki popravljenega čistega dobička na delnico.

 

Družba je poročala o poslovnem dobičku v višini 391 milijonov ameriških dolarjev v četrtem četrtletju leta 2021, kar je 89 milijonov ameriških dolarjev več kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Družba je poročala tudi o poslovnem dobičku, prilagojenem za priključitev, v višini 398 milijonov ameriških dolarjev, v kar ni vključena postopna amortizacija neopredmetenih sredstev podjetja Cooper Tire. Povečanje poslovnega dobička odraža predvsem izboljšanjo strukturo prodajnega programa, priključitev podjetja Cooper Tire in učinke večjega obsega prodaje, vključno s povečano izkoriščenostjo obrata. Te dejavnike so delno izravnali višji stroški surovin, pritiski stroška inflacije na plače, nadomestila, prevoz in energijo ter povečani proizvodni stroški v ZDA, povezani z večjo fluktuacijo zaposlenih. Objavljeni rezultati vključujejo tudi poslovni dobiček podjetja Cooper Tire v višini 149 milijonov ameriških dolarjev, kar zajema postopno amortizacijo neopredmetenih sredstev podjetja Cooper Tire v višini 7 milijonov ameriških dolarjev.

Celoletni rezultati

Čisti prihodki od prodaje so v letu 2021 znašali 17,5 milijarde ameriških dolarjev, kar je 42 % več kot v istem obdobju leta 2020, predvsem zaradi priključitve podjetja Cooper Tire, povečanja obsega prodaje, izboljšanja strukture prodajnega programa ter povečanja prodaje drugih poslovnih področij, povezanih s pnevmatikami.

 

Prodaja pnevmatik je znašala skupaj 169,3 milijona enot in se je povečala za 34 % glede na leto 2020. Odprema nadomestnih pnevmatik je bila 41 % višja. Ta rast je bila posledica dodatne prodaje pnevmatik, povezane s priključitvijo podjetja Cooper Tire, ki se je zaključila 7. junija 2021, večjega povpraševanja v panogi in izboljšanega tržnega deleža. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo se je povečal za 13 %, kar je posledica večje proizvodnje vozil v drugem četrtletju na svetovni ravni in povečanja tržnega deleža.

 

Čisti dobiček družbe Goodyear je znašal 764 milijonov ameriških dolarjev (2,89 dolarja na delnico), medtem ko je v istem obdobju leto pred tem družba zabeležila čisto izgubo v višini 1,3 milijarde ameriških dolarjev (5,35 dolarja na delnico). V obdobju je bilo več pomembnih postavk. Ena od njih je bil čisti nedenarni dobiček v višini 409 milijonov ameriških dolarjev, povezan z ločenimi prilagoditvami davka od dohodka, kot posledica zmanjšanja popravkov vrednosti nekaterih odloženih terjatev za davek v ZDA v višini 325 milijonov ameriških dolarjev za odbitke tujega davka. Druge pomembne postavke pred obdavčitvijo so vključevale 114 milijonov ameriških dolarjev na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča Brazilije glede posrednega davka, dobiček v višini 20 milijonov ameriških dolarjev v zvezi s spremembo tarifne stopnje, čisti dobiček v višini 20 milijonov ameriških dolarjev v zvezi s prodajo premoženja, poplačilo zavarovanja v višini 10 milijonov ameriških dolarjev, amortizacijo povečane izkazane vrednosti zalog podjetja Cooper Tire v višini 110 milijonov ameriških dolarjev ter stroške posla in druge stroške v višini 56 milijonov ameriških dolarjev (oboje v zvezi s priključitvijo podjetja Cooper Tire), odhodke za racionalizacijo v višini 93 milijonov ameriških dolarjev, ocenjeni negativni učinek v višini 54 milijonov ameriških dolarjev, povezan s hudim zimskim neurjem v ZDA, in stroške poravnave pokojnin v višini 43 milijonov ameriških dolarjev.

 

Čisti dobiček družbe Goodyear za leto 2020 je vključeval nedenarno bremenitev v višini 295 milijonov ameriških dolarjev v zvezi s popravkom vrednosti nekaterih odloženih davčnih terjatev za odbitke tujega davka in, pred obdavčitvijo, nedenarno oslabitev v višini 182 milijonov ameriških dolarjev zaradi zmanjšanja knjigovodske vrednosti dobrega imena poslovanja v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki, nedenarno oslabitev sredstev v višini 148 milijonov ameriških dolarjev zaradi zmanjšanja knjigovodske vrednosti lastniškega deleža v družbi TireHub in odhodke za racionalizacijo v višini 159 milijonov ameriških dolarjev, povezane predvsem z zaprtjem proizvodnega obrata v Gadsdenu v Alabami.

 

Čisti dobiček družbe Goodyear za leto 2021 je znašal 553 milijonov ameriških dolarjev (2,09 dolarja na delnico), medtem ko je leta 2020 družba zabeležila čisto izgubo v višini 448 milijonov ameriških dolarjev (1,91 dolarja na delnico). Vrednosti posameznih delnic so predstavljene v obliki popravljenega čistega dobička na delnico.

 

Družba je poročala o poslovnem dobičku v višini 1,3 milijarde ameriških dolarjev leta 2021, kar je 1,3 milijarde ameriških dolarjev več kot leto prej. Družba je poročala tudi o poslovnem dobičku, prilagojenem za priključitev, v višini 1,4 milijarde ameriških dolarjev, kar ne zajema nekaterih stroškov, ki so nastali zaradi priključitve podjetja Cooper Tire. Povečanje poslovnega dobička regije odraža predvsem izboljšanje cen glede na strukturo prodajnega programa, vključno s povečano izkoriščenostjo obrata, priključitev podjetja Cooper Tire, višje prihodke drugih poslovnih področij, povezanih s pnevmatikami, in koristi varčevalnih ukrepov. Te dejavnike so delno izravnali višji stroški surovin, izostanek koristi iz naslova začasnega znižanja stroškov, ki je bila dosežena med lanskoletnim zaprtjem zaradi pandemije, pritiski stroška inflacije na plače, nadomestila, prevoz in energijo ter povečani proizvodni stroški v ZDA, povezani z večjo fluktuacijo zaposlenih. K poslovnemu dobičku regij je prispevala tudi sodba Vrhovnega sodišča Brazilije glede posrednega davka v višini 69 milijonov ameriških dolarjev. Ta dobiček je bil delno izravnan z negativnimi učinki hudega zimskega neurja v ZDA, ki so ocenjeni na 42 milijonov ameriških dolarjev. Objavljeni rezultati vključujejo tudi poslovni dobiček podjetja Cooper Tire v višini 181 milijonov ameriških dolarjev, kar zajema amortizacijo povečane izkazane vrednosti zalog podjetja Cooper Tire v višini 110 milijonov ameriških dolarjev, postopno amortizacijo neopredmetenih sredstev podjetja Cooper Tire v višini 18 milijonov ameriških dolarjev in druge s poslom povezane postavke v višini 6 milijonov ameriških dolarjev.

Poslovni rezultati regije Evropa, Bližnji vzhod in Afrika

(v milijonih)

Četrto četrtletje 2021

Četrto četrtletje 2020

Dvanajst mesecev 2021

Dvanajst mesecev 2020

Število enot pnevmatik

13,8

12,4

52,7

44,5

Čisti prihodki od prodaje

1.385 USD

1.193 USD

5.243 USD

4.020 USD

Poslovni dobiček (izguba)

41

69

239

(72)

Segmentna marža iz poslovanja

3,0%

5,8%

4,6%

(1,8%)

V zadnjem četrtletju leta 2021 se je prodaja v regiji Evropa, Bližnji vzhod in Afrika povečala za 16 %, na 1,4 milijarde ameriških dolarjev, predvsem zaradi izboljšanja cen glede na strukturo prodajnega programa in priključitve podjetja Cooper Tire. Prodaja pnevmatik se je povečala za 11 %, prodaja nadomestnih pnevmatik pa je bila kar 24 % večja. Brez upoštevanja vpliva priključitve podjetja Cooper Tire se je prodaja nadomestnih potniških pnevmatik povečala za 22 %, k čemur je prispevalo povečanje tržnega deleža. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo se je zmanjšal za 22 % zaradi manjše proizvodnje vozil, kjer je bilo še vedno čutiti vpliv pomanjkanja komponent in materialov, delno izravnavo pa smo dosegli s povečanjem tržnega deleža.

 

Poslovni dobiček v četrtem četrtletju 2021 v višini 41 milijonov ameriških dolarjev je bil glede na isto obdobje leto prej 28 milijonov ameriških dolarjev manjši, kar je posledica višjih stroškov surovin in pritiskov stroška inflacije na plače, nadomestila, prevoz in energijo. Ti dejavniki so bili delno izravnani z izboljšanjno strukturo prodajnega programa in večjim obsegom prodaje, vključno s povečano izkoriščenostjo proizvodnih obratov.

Cooper Tire

Družba Goodyear je 7. junija zaključila napovedano priključitev podjetja Cooper Tire. Rezultati družbe za četrto četrtletje in celo leto vključujejo rezultate poslovanja podjetja Cooper Tire od 7. junija. Prodaja podjetja Cooper Tire je v teh obdobjih znašala 963 milijonov ameriških dolarjev oziroma 2,1 milijarde ameriških dolarjev. Zaloge in druga sredstva podjetja Cooper Tire so bili pripoznani po pošteni vrednosti na dan 7. junija, nabavna vrednost prodanega blaga in pnevmatik, prodanih po tem datumu v drugem in tretjem četrtletju, pa odraža prevrednotenje oz. povečanje na pošteno vrednost. V poslovnem dobičku regij, prilagojenem za priključitev, se ne upošteva vpliv tega povečanja in nekaterih drugih stroškov, ki jih je povzročila poslovna povezava, ki so v letu 2021 znašali 134 milijonov ameriških dolarjev, od tega 7 milijonov ameriških dolarjev v četrtem četrtletju.

 

Družba še vedno pričakuje znatne finančne koristi od priključitve, vključno s tekočimi sinergijami v višini 250 milijonov ameriških dolarjev do sredine leta 2023, brez upoštevanja enkratnih stroškov posla in računovodskih prilagoditev. Večina sinergij stroškov bo povezanih z učinkovitostjo proizvodnje, priložnostmi za rast prihodkov in razvojem učinkovitih skupnih podpornih organizacij. Na dan 31. decembra 2021 je tekoči dobiček iz tega naslova znašal približno 29 milijonov ameriških dolarjev. Poleg tega naj bi poslovna povezava ustvarila čisto sedanjo vrednost v višini 450 milijonov ameriških dolarjev ali več z izrabo razpoložljivih odbitkov od davka družbe Goodyear v ZDA. Zaradi teh odbitkov naj bi se znesek plačanega davka družbe zmanjšal, kar bi ji omogočilo, da ustvari dodaten prosti denarni tok.

Opomba: Zgoraj navedeno besedilo je skrajšani slovenski prevod angleškega sporočila za javnost. V primeru razhajanj med angleškim izvirnikom in prevodom prevlada besedilo v angleščini. Originalna angleška različica te izjave za javnost je na voljo na spletni strani družbe Goodyear: www.goodyear.com/corporate.

Več informacij:

Simona Dijak
Vodja komunikacij za skupino Evropa Jugovzhod
Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o.
T: +386 (0)4207 7026
simona_dijak@goodyear.com

11. februarja 2022